KSS_Grid_Storytelling-Mitch-Brenner

Mitch Brenner of KIPP NYC speaking at KSS Storytelling